Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Planprogrammet ble endelig vedtatt i fellesnemnda 02.10.2018. Planprogrammet har satt som mål å se på både internasjonale forventninger, nasjonale forventninger, regional planstrategi og fylkesplan for Møre og Romsdal som overordnede dokumenter som tas ned på lokal planlegging og skal være førende i arbeidet med samfunnsdelen. Det samme skal intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna kommuner være i planprosessen.

Hustadvika kommune vil gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, være med å bidra til å nå FNs bærekraftmål. I arbeidet med kommuneplanen vil utvalgte mål få ekstra fokus. Dette gjelder blant annet disse målene:

  • God helse 
  • Bærekraftige byer og samfunn 
  • Stoppe klimaendringene
  • Livet under vann
  • Liv på land

Her er høringsuttalelsene som kom inn i høringsperioden før politisk behandling:
 

Eide Eldreråd/Eide pensjonistforening (PDF, 151 kB)

 

Kulturenheten i Fræna kommune (PDF, 146 kB)

 

Kystverket (PDF, 168 kB)

 

Fiskeridirektoratet (PDF, 296 kB)

 

Eide ungdomsråd (PDF, 150 kB)

 

Folkehelsekoordiantor Eide kommune (PDF, 129 kB)

 

Hustadvika Krf (PDF, 148 kB)

 

Forvaltningskontoret (PDF, 149 kB)

 

NVE (PDF, 456 kB)

 

Husbanken (PDF, 154 kB)

 

Fylkesmannen i M&R (PDF, 313 kB)

 

Fylkeskommunen M&R (PDF, 127 kB)

 

Eldrerådet i Fræna (PDF, 151 kB)

 

Statens vegvesen (PDF, 55 kB)

 

Mattilsynet (PDF, 2 MB)